همان طور که میدانید دستگاه عصبی محیطی شامل ۳۱ جفت عصب نخاعی است که از نخاع خارج می شوند و ۱۲ جفت عصب مغزی که از مغز خارج می شوند. اکنون به بررسی ۱۲ جفت عصب مغزی می پردازیم:

اعصاب مغزی به ترتیب عبارتند از:

۱-عصب مغزی اول یا عصب بویایی (یا عصب الفکتوری olfactory)

عملکرد: حس بویایی

۲-عصب مغزی دوم یا عصب بینایی (یا عصب اپتیک)

عملکرد: حس بینایی

۳-عصب مغزی سوم یا عصب محرکه چشم (یا عصب اوکولوموتور)

عملکرد: انقباض مردمک چشم، باز کردن چشم و بیشتر حرکات خارج چشمی

۴-عصب مغزی چهارم یا عصب قرقره ای (یا عصب تروکلئار)

عملکرد: چرخش رو به پایین و داخل چشم

۵-عصب مغزی پنجم یا عصب سه قلو (یا عصب تری ژمینال)

عملکرد آن هم حسی و هم حرکتی است.

عملکرد حرکتی: بستن فک و حرکات جانبی فک

عملکرد حسی آن شامل حس صورت است.

این عصب بزرگ ترین و ضخیم ترین عصب از اعصاب مغز است و چون دارای سه شاخه مهم به نام چشمی، فکی فوقانی و فکی تحتانی است، به نام سه شاخه یا سه قلو نامیده می شود.

۶-عصب مغزی ششم یا ابدوسنس یا اشتیاقی

عملکرد: حرکت چشم به خارج. به اعصاب مغزی سوم، چهارم و ششم اعصاب حرکتی چشم می گویند.

۷-عصب هفتم یا صورتی (یا عصب فاسیال)

عملکرد حرکتی: حرکات صورت شامل حالات چهره، بستن چشم و بستن دهان

عملکرد حسی: حس چشایی مواد شور، شیرین، ترش و تلخ در دو سوم جلویی زبان

۸-عصب مغزی هشتم یا عصب تعادل شنوایی (یا عصب وستیبولوکوکلئار)

عملکرد: شنوایی و تعادل. عمل شنوایی مربوط به شاخه حلزونی (کوکلئار) این عصب و عمل تعادل مربوط به شاخه دهلیزی (وستیبولر) این عصب است.

۹-عصب مغزی نهم یا عصب زبانی حلقی (یا عصب گلوسوفارنژیال- گلوس= زبان، فارنکس حلق)

عملکرد حرکتی: حرکت حلق

عملکرد حسی: حس قسمت های عقبی پرده صماخ، مجرای گوش، حلق و نیز حس قسمت عقب زبان شامل حس چشایی (شوری، شیرینی، تلخی، ترشی)

۱۰-عصب دهم مغزی یا عصب واگ یا عصب منزوی

عملکرد حرکتی: حرکت کام، حلق و حنجره

عملکرد حسی: حس حلق و حنجره

۱۱-عصب یازدهم مغزی یا عصب فرعی یا عصب اکسسوری

عملکرد: حرکت عضله جناغی چنبری پستانی (عضله درازی که به طور مایل در جلوی گردن قرار دارد.)و عضله ذوزنقه (عضله پهنی که بلافاصله زیر پوست ناحیه پشت گردن و نیم فوقانی تنه قرار دارد).

۱۲-عصب دوازدهم مغزی یا عصب زیرزبانی یا عصب هایپوگلوس

عملکرد: حرکت زبان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.