برگه آزمایش خون:
FBS  قند خون ناشتا
MCHC غلظت متوسط همو گلوبین
WBCشمارش گلبول های سفید
RBC:شمارش گلبول های قرمز
HB: همو گلوبین
HC:هماتوکریت” درصد گلبول” های قرمز خون
HCV:حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH:مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W: ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT: شمارش پلاکت ها
PTE: در صد پلاکت ها
MPV: حجم متوسط پلاکت ها
MCH: وزن متوسط هموگلوبین
MCV: حجم متوسط هموگلوبین
M/E:نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW: پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA: تجزیه کامل ادرار
TG:چربی که در عروق
رسوب میکند” تری گلیسرید”

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.