سوالات عمومی در تریاژتلفنی:
سوالات عمومی در تریاژتلفنی به اندسته از سوالاتی اطلاق میگرددکه میبایست از تمامی تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵
پرسیده شود،سوالات به ترتیب پرسیده شده، جهت دار باشدتا تعیین اولویت در ارسال کد امدادی را مشخص کند.

-سوالات عمومی شامل ۷ سوال هستند که به ترتیب اولویت شامل:
الف- آدرس یاموقعیت تماس گیرنده :در بهره برداری قضایی ارزشمند است
ب- شماره تلفن تماس گیرنده: در بهره برداری قضایی ارزشمند است
ج- شکایت تماس گیرنده
د- اسم تماس گیرنده یا نسبت تماس گیرنده با بیمار( ایا در نزدیکی بیمار بسر میبرد)
ه- ایا بیمار هوشیار است(صحبت):بله(سوال بعد) نه(اولویت قرمز)
و- ایا بیمار تنفس (طبیعی) دارد:بله(PROTOCOEL LHNE ON or OFF )نه اولویت قرمز(نامعلوم یا نمی فهمم)
قفسه سینه بیمار بالا میرودیاخیر
ی- ایا بیمار قادر به راه رفتن وسرپاایستادن است ( اولویت زرد یا سبز)

-رعایت ۲ اصل مهم:
Priority dispatching
Periarrival instruction
-بررسی سابقه بالینی بیمار، مصرف داروها و سابقه حساسیت

-توصیه به عدم قطع تلفن،، ازاد گذاردن خط تلفن ،، قراردادن مدارک بالینی و داروهای مصرفی بیمار بالای سر وی
-در صورت هرگونه تغییری در شرایط بالینی بیمار تماس مجدد الزامی است

-خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی:
به مجموعه خدمات و مهارتهای فوری پزشکی اورژانسی که در مواقع اضطراری مانند تصادف، بیماری حاد، پدیدههای طبیعی
یاساخته دست بشر در قالب نظام شبکه فوریتهای پزشکی کشور قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم یا حادثه دیده به بیمارستان
ارایه میشود، اطالق میگردد.
-مدیریت صحنه های اورژانس با یک تماس اولیهی درخواست کمک شروع میشود.شناخت فوریتهای چندعاملی بزرگ
مقیاس و واکنش مناسب نسبت به آنها، ممکن است به سرعت از طریق تلفنهای ثابت یا همراه صورت بگیرد که با نقاط
پاسخگویی ایمنی عمومی تماس حاصل کرده اند.
-اولین گامها در تصمیم گیری پزشکی در زمینه مدیریت اورژانس صحنهای احتمالا در مرکز اعزام شکل میگیرید.برخی از
تمرینات اعزامیهای پزشکی این است که تماس گیرنده را به سرعت در تعیین نوع فوریت از طریق پرسشهای سیستماتیک و
مستقیم کمک کنند.
-انتظامات و استقلال پاسخگویان باید به صورت عادلانه تعدیل شده باشد تا تیمی اعزام شود که نزدیک ترین و متناسب ترین
شرایط را داشته باشد. تصمیمات بر اساس نیروی انسانی، ظرفیتها، نزدیکی به سانحه، شدت نیاز به اورژانس، و
میزان اطلاعات در دسترس در زمینه ی ایمنی عمومی اتخاذ میشوند
-همچنین شرایط ممکن است به شکل دینامیک باشد. به این معنی که بر اساس تجربه تیم اعزامی برای هر کیس، بایستی
تصمیمی جداگانه اتخاذ شود.

-نقشه عملیاتی در تریاژتلفنی:
به محض برقراری تماس با اورژانس ۱۱۵ واحد اپراتوری برمبنای:
۱:سوالات کلیدی
۲٫ رعایت Priority dispatching
۳اجرایinstruction Periarrival( توضیح اقدامات عادی و اقدامات فوری)
۴گزارش گیری ضمیمه یا کوتاه

فرایند عملیاتی تریاژتلفنی اجرا میگردد.

-بیمار با شکایت درد سینه با ۱۱۵ تماس میگیرد:
سوالات کلیدی:
بیمار هوشیار است،،تنفس طبیعی دارد،،محل درد سینه- کیفیت دردسینه- انتشار درد- مدت زمان درد- تغییر الگوی درد با تنفس یا
فعالیت یا غذا خوردن- ارتباط درد با نیتروگلیسرین- بررسی سابقه بیماری شناخته شده قلبی در خانواده خصوصا در اقوام درجه یک و
زیر۴۴ سال- بررسی عالئم همراه نظیر تهوع واستفراغ،عرق سرد یا زیاد .

رعایت :PRIORITY DISPATCHING
در صورت بیمار بیهوش ، با تنفس غیر طبیعی،کاهش سطح هوشیاری،همراهی دردسینه با عالئم وخیمی نظیر :تنگی نفس،تپش
قلب،سنکوپ،تهوع وتعریق،درد سینه در افراد جوان زیر ۳۵ سال با سابقه مثبت فامیلی،
درد سینه متعاقب مصرف کوکایین یا ویاگرا…اعزام سریع کد امدادی دراولویت است.

اجرای INSTRUCTION PERIARRIVAL :اجرای دستور العمل پیش از رسیدن اورژآنس شامل دو سری اقدامات است:
اقدامات فوری: در مورد بیمار فوق شامل دستور العمل CPR در شرایطی که بیمار بیهوش است یا تنفس ندارد و یا تنفس وی طبیعی نیست
اقدامات کلی: در مورد بیمار فوق در صورتیکه شرایط اقدامات فوری را نداشته باشد شامل:
قراردادن بیمار در وضعیت راحت ،نشسته یا خوابیده
ارام نگه داشتن بیمار
شل کردن لباس های تنگ بیمار
خلوت نمودن اطراف بیمار
ایا بیمار نیتروگلیسرین مصرف کرده است
ایا بیمار میتواند اسپرین مصرف کند
در صورت امکان داروهای مصرفی بیمار و مدارک بالینی وی اماده باشد
اگر وضعیت بیمار تغییر پیدا کرد دوباره تماس بگیرید
خط تماس ازاد باشد
گزارش گیری ضمیمه یا کوتاه:
شامل : سابقه سایر بیماریهای بیمارو سابقه عمل جراحی
سایر عالئم مربوطه
ایا خطری پرسنل اورژانس را تهدید میکند
ادرس کامل بیمار

-فرایند تریاژ تلفنی در مورد بیماران بیهوش شده
سواالت کلیدی:
ایا بیمار هوشیار است ، بیهوش شده و مجددا هوشیار شده، یا کماکان بیهوش است
تنفس طبیعی دارد
برای اولین باراست که بیهوش شده،قبل از بیهوش شدن شکایتی داشته
سابقه مصرف دارو یا سوئ مصرف مواد داشته
اگر بهوش امده ایا میتواند از دستورات شما پیروی کند یا به سوالات شما پاسخ دهد
سابقه بیماری قبلی مشخصی دارد
بیهوش شدن با CHANGE POSTURALبوده
:PRIORITY DISPATCHING رعایت
بیمار بیهوش با تنفس غیر طبیعی
حمالت تکراری بیهوشی در طول روز
زمان بیهوشی یا عدم پاسخگویی بیش از یک دقیقه
تنفس مشکل
احتمال سوءمصرف دارو – الکل
سن باالی ۵۴ سال
بیهوشی همراه با تغییر وضعیت و مرتیط با : سردرد،دردسینه،طپش قلب،دیابت،هرگونه خونریزی،دردشکم
بیمار بیهوش شده ولی مجددا بهوش امده و با اسیب های جزیی همراه است،حتی اگر هشیاری کامل است
بیماری که سوئ مصرف الکل – دارو دارد و با تحریک بیدار میشود
:PERIARRIVAL INSTRUCTION اجرای
اقدامات فوری :در صورت همراهی بیهوشی با تنفس غیر طبیعی:CPR
اقدامات کلی:در مورد بیمار فوق در صورتیکه شرایط اقدامات فوری را نداشته باشد شامل:
بیمار به پشت یا درصورت نیاز به پهلو خوابانده شده
بیمار تنها نباشد
در صورت امکان داروهای مصرفی بیمار و مدارک بالینی وی اماده باشد
اگر وضعیت بیمار تغییر پیدا کرد دوباره تماس بگیرید
خط تماس ازاد باشد
گزارش گیری ضمیمه یا کوتاه:
شامل: سابقه سایر بیماریهای بیمارو سابقه عمل جراحی،سایر عالئم مربوطه ، ایا خطری پرسنل اورژانس را تهدید میکند،ادرس کامل بیمار

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.