تریاژ ساده یا START

یکی از رایج ترین روشهای تریاژ در صحنه وقوع بالیا روش تریاژ ساده یا START به مفهوم انتقال سریع و شروع درمان میباشد.

در این شیوه از چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و سیاه جهت مشخص کردن اولویتهای به ترتیب فوری، تاخیری، سرپایی و مرگ استفاده
میشود. در اولین مرحله، توانایی راه رفتن فرد آسیب دیده بررسی میشود. بیمار با توانایی راه رفتن، در اولویت سوم با رنگ سبز قرار
گرفته و نیاز به درمان فوری ندارد و در تریاژ ثانویه مجددا بررسی خواهد شد. در صورت عدم توانایی راه رفتن، وضعیت تنفسی مصدوم
بررسی میشود. در صورت وجود تنفس کمتر از ۳۰ بار در دقیقه، بازگشت مویرگی و پیروی از دستورات بررسی میگردد. در این روش،
زمان بررسی هر مصدوم ۳۰ ثانیه است و در آن تنها دو اقدام باز کردن راه هوایی و کنترل خونریزی انجام میشود.

تریاژ JumpSTART
این روش تریاژ جهت کودکان ۸-۱ سال استفاده میشود و مشابه روش START بزرگســالان است، با این تفاوت که در این روش
محدوده تنفس ۴۵-۱۵ بار در دقیقه در نظر گرفته شده اســت و جهت کنترل وضعیت ذهنی نیز از معیار AVPU( دارای ۴ مرحله)
استفاده میشود

سطح هوشیاری شرایط
(Alert(A بیمـار هوشـیار اسـت و بـه تحریـکات صوتـی جـواب مـی دهـد. بـه زمـان، مـکان و اشـخاص آگاهـی دارد و مـی تـوان اطالعـات شـخصی را از وی دریافـت کـرد
(Verbal(V در زمــان صحبــت کــردن چشــم هایــش را بــاز مــی کنــد. بــه زمــان، مــکان و اشــخاص آگاهــی نــدارد
(Painful(P به تحریک صوتی پاسخ نمی دهد، اما به تحریکات دردناک پاسخ میدهد.
(Unresponsive(U بدون واکنش، به تحریک صوتی و دردناک پاسخ نمیدهد

 

در این روش، چهار معیار توانایی راه رفتن، تعداد تنفس، وضعیت خون رسانی و ذهنی بررسی میشود. ابتدا توانایی راه رفتن و حرکت
دادن اندام ها بررسی میگردد. کودک با توانایی حرکت دادن اندام ها و راه رفتن، در اولویت سوم قرار می گیرد و در تریاژ ثانویه مجددا
بررسی میشــود. در غیر اینصورت، وجود تنفس خود به خودی یا با تعداد بین ۴۵-۱۵ بار در دقیقه، وجود نبض، و وضعیت ذهنی در
سطح V، A و P ،کودک را در دومین اولویت با رنگ زرد قرار داده می شود. در صورت عدم وجود تنفس خود به خودی، از طریق انجام
مانورهای مناسب، راه هوایی را باز می کند که در این صورت مصدوم در اولویت اول قرار میگیرد. در غیر این صورت، با وجود نبض قابل
لمس، پنج تنفس کمکی به کودک داده میشود. در صورتی که به دنبال این اقدام نیز تنفس خود به خودی آغاز نشود، فرد در اولویت
آخر (مشکی) قرار میگیرد

– در شرایط زیر، زندگی کودک در اولویت اورژانس )قرمز( قرار میگیرد و نیاز به مداخالت درمانی فوری دارد:
 -در فرد بدون تنفس، ولی دارای نبض به دنبال مانور باز کردن راه هوایی و دادن پنج تنفس کمکی
– در فرد بدون وجود نبض، ولی داشتن تنفس با تعداد کمتر از ۱۵ یا بیشتر از ۴۵در فرد دارای تنفس خود به خودی با تعداد مناسب،
ولی بدون نبض
 -در فرد دارای تعداد طبیعی نبض/تنفس و سطح هوشیاری U از معیار AVPU

تریاژ SALT

یکی دیگر از روش های کاربردی تریاژ، روش SALT میباشد. اولویت ها و مفهوم چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و سیاه در این تریاژ سه
مرحله ای (شامل دسته بندی، ارزیابی، درمان و انتقال)، مشابه تریاژ START و JumpSTART است. در اولین گام، مصدومین
بر اساس شرایط موجود در سه گروه دسته بندی میشــوند. در گام دوم، ارزیابی و مداخالت درمانی شامل کنترل خونریزی شدید،
بازکردن راه هوایی، فشار دادن قفسه سینه و تزریق آنتی دوت، بر اساس اولویت های تعیین شده درگام اول و با هدف کنترل شرایط
تهدید کننده حیات؛ انجام میشود. به دنبال انجام این اقدامات و بسته به پاسخ مصدومین به درمان انجام شده، بیماران تریاژ می شوند
و در یکی از اولویت های سوم (سرپایی، سبز)، دوم (تاخیری، زرد)، اول(اورژانسی، قرمز) یا چهارم (فوت شده، سیاه) قرار میگیرند.
در سومین گام، درمان و انتقال مصدومین براساس اولویت تعیین شده در مرحله قبلی انجام می شود. تفاوت این روش با روش Jump
START در نحوه جداسازی مجروحین بدحال از مجروحین سرپایی است و درمان افراد بدحال به دنبال جداسازی آنها در مرحله
دوم انجام میشود

تریاژ MASS

این روش توسط تیم های نظامی امریکا استفاده میشود، و دارای چهار مرحله تعیین اولویت جا به جایی مصدوم، ارزیابی مصدوم، اولویت
بندی جهت انتقال، و انتقال بر اساس اولویت تعیین شده می باشد و با چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و مشکی مشخص میشوند. در اولین
مرحله، بیماران را از نظر حرکت در سه اولویت سبز، زرد و قرمز قرار میدهند. در دومین گام ارزیابی، تمرکز بر مصدومین با اولویت قرمز
است و شرایط تهدید کنندگی حیات در آنها بررسی و مداخالت درمانی لازم شامل باز کردن راه هوایی (در کودکان، انجام دو تنفس
کمکی)، کنترل خونریزی، تزریق آنتی دوت و فشردن قفسه ســینه انجام میشود. بعد از انجام اقدامات لازم، نوبت درمان مصدومین

به ترتیب با اولویت تاخیری (زرد) و جراحت محدود (سبز) است. به دنبال این مرحله، سومین گام شروع میشود. در این مرحله دسته
بندی بیماران براساس یک واژه کلیدی به عنوان ME-ID انجام میگیرد که این واژه نشان دهنده Immediate)I )رنگ قرمز، D
Delayed رنگ زرد، Minimal(M )رنگ سبز و Expectant(E )رنگ مشکی است. در گام سوم به دنبال انجام مداخلات
درمانی و نتیجه حاصل از این اقدامات، بیماران جهت دریافت درمان و انتقال به مراکز درمانی در چهار گروه دســته بندی میشوند.
درآخرین گام، انتقال مصدومین بر اساس اولویت تعیین شده ی آنها در مراحل قبلی انجام میگیرد

تریاژ STM

روش STM بر پایه یک مدل ریاضی طراحی شده است که در آن، عالوه بر تریاژ مصدومین، به مدیریت منابع موجود بر اساس زمان،
دسترســی به امکانات و قابلیت انتقال مصدومین نیز توجه شده است. بر اساس امتیاز کسب شــده از معیارهای فیزیولوژیک، میزان
احتمالی بقای مصدوم یا مرگ بر اساس منابع در دسترس محاسبه میشود. در این روش، تریاژ در پنج گام متوالی انجام میشود. در
اولین مرحله، وضعیت فیزیولوژیک مصدوم با ارزیابی تعداد تنفس و تعداد نبض در دقیقه و قابلیت حرکت تعیین میشود. در گام بعدی،
بر اساس ارزیابی انجام شده در گام اول، به مصدوم امتیاز داده می شود و بر اساس این امتیاز بیماران در سه دسته قرار داده میشوند.
در گروه اول، بیماران با امتیاز صفر تا چهــار قرار میگیرند. این گروه با اولویت آخر START( افــراد مرده و در انتظار مرگ با رنگ
مشکی) برابر هستند و احتمال بقای آنها کمتر از ۳۵ درصد است. گروه دوم امتیاز بین پنج تا هشت دارند که برابر با اولویت اول و دوم
در START است و احتمال بقای آنها با انجام مداخالت وجود دارد. در آخرین طبقه، امتیاز بین ۹ تا ۱۲ معادل با اولویت دوم و سوم
START است و بیش از۹۰ درصد این افراد زنده خواهند ماند.

در گام سوم، شرایط مصدومین به مرکز فرماندهی سانحه )ICS ) جهت تامین مراکز درمانی مخابره میشود. در گام چهارم، بیماران
براساس اولویت های تعیین شده آماده و منتقل میشوند. در آخرین گام نیز مدیریت منابع در مراکز درمانی انجام می شود و ظرفیت
مورد نیاز جهت درمان مصدمین را براساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده آماده میکنند. گام چهارم و پنجم الزم است همزمان با
یکدیگر انجام شوند

تریاژSieve

در روش تریاژ Sieve که در بزرگساالن به کار میرود، جهت تعیین اولویت ها از چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و مشکی استفاده میشود.
مانند سایر روش ها، ابتدا توانایی حرکت و راه رفتن مصدومین بررسی میشــود. مصدوم با توانایی راه رفتن دارای اولویت رنگ سبز
خواهد بود. در مصدوم با عدم توانایی حرکت و تنفس خود به خودی، الزم اســت راه هوایی بیمار با کمک مانورهای مناسب باز شود.
در صورتی که به دنبال این اقدامات، تنفس خود به خودی شروع نشود، در آخرین اولویت با رنگ مشکی قرار میگیرد. اما در صورتی
که تنفس مصدوم با انجام این اقدامات آغاز شود، در اولویت اول با رنگ قرمز قرار خواهد گرفت. مصدوم با عدم توانایی حرکت، دارای
تنفس با تعداد ۱۰ تا ۳۰ و ضربان نبض کمتر از ۱۲۰ بار در دقیقه در اولویت دوم با رنگ زرد قرار میگیرد. مصدوم با تنفس کمتر از ۱۰
یا بیشتر از ۳۰و ضربان نبض بیشتر از ۱۲۰ بار در دقیقه نیز در اولویت اول با رنگ قرمز قرار میگیرد. از ویژگی های این شیوه، در نظر
گرفتن محدودهی طبیعی ضربان نبض به میزان کمتر از ۱۲۰ میباشد

تریاژ PTT

روش تریاژ کودکانPTT با انجام تغییر در تریاژ Sieve به دســت آمد. در این روش، براساس قد و وزن نوزادان و کودکان، سه نوع
دستوارالعمل وجود دارد. در تریاژ PTT نیز چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و مشکی به ترتیب نشــان دهنده اولویت، اورژانسی، فوری،

تاخیری و مرگ هستند. اولین دستورالعمل، برای نوزادان با قد ۵۰ تا ۸۰ سانتیمتر ( وزن۳ تا ۱۰ کیلوگرم) است. در صورتی که کودک
گریه کند و اندامش را تکان دهد در اولویت ۳( تاخیری) قرار میگیرد. در نوزادی که گریه نکند، اندامش را حرکت ندهد و تنفس نداشته
باشد، لازم است تا راه هواییاش باز شود که اگر به دنبال این اقدام تنفس آغاز شود در اولویت اول (اورژانسی) و در غیر این صورت در
آخرین اولویت (مرده) قرار میگیرد. در صورتی که حرکت اندامی نداشته باشد، اما تنفس کمتر از ۲۰ یا بیشتر از ۵۰ بار در دقیقه باشد
در اولویت اول (اورژانس) قرار میگیرد. در صورتی که تعداد تنفس نوزاد بین ۲۰ تا ۵۰ بار در دقیقه باشد، کیفیت خونرسانی از طریق
وارد کردن فشار بر پیشانی کنترل میشود که لازم است کمتر از دو ثانیه باشد. در این صورت، نوزاد در اولویت دوم (فوری) قرار میگیرد.
در صورتی که زمان بازگشت مویرگی بیشتر از دو ثانیه باشد، نبض چک میشود که در صورتی که کمتر از ۹۰ یا بیشتر از ۱۸۰ بار در
دقیقه باشد در اولویت اورژانسی (اول) و در صورتی که بین ۹۰ تا ۱۸۰ بار باشد در اولویت فوری (دوم) قرار میگیرد

تریاژ PTT در نوزاد با قد ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر و وزن ۱۱ تا ۱۸ کیلوگرم، مشابه مرحله قبلی است. در این مرحله، حد نرمال تنفس و
ضربان قلب کودک به ترتیب ۱۵ تا ۴۰ و ۸۰ تا ۱۶۰ بار در دقیقه میباشد .در تریاژ کودک با قد ۱۰۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر
(وزن ۱۹ تا ۳۲ کیلوگرم) مشابه مراحل قبل عمل می شود و در این مرحله نیز تعداد نرمال تنفس و ضربان نبض به ترتیب ۱۰ تا ۳۰ و ۷۰
تا ۱۴۰ بار در دقیقه میباشد. در این دو مرحله نیز لازم است جهت کنترل وضعیت پرشدگی مویرگی، پیشانی کودک با انگشت فشار
داده شود.

تریاژ CareFlightTriage

این شیوه تریاژ، ابزاری برای تریاژ سریع تعداد انبوهی از مصدومین است. در این روش نیز توانایی راه رفتن، پیروی از دستورات، نبض
رادیال قابل لمس، و تنفس با راه هوایی باز مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج حاصل از ارزیابی را در چهار اولویت اورژانسی، فوری، تاخیری
و غیر قابل نجات با چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و سیاه قرار می دهند. مصدوم با توانایی راه رفتن در اولویت تاخیری قرار میگیرد. در
صورت عدم توانایی راه رفتن، عدم پیروی از دستورات و عدم برقراری تنفس خود به خودی با باز کردن راه هوایی، احتمال زنده ماندن
مصدوم کم یا ناممکن است و مصدوم در اولویت غیر قابل درمان قرار میگیرد. عدم توانایی راه رفتن، عدم پیروی از دستورات و برقراری
تنفس خود به خودی به دنبال باز کردن راه هوایی، اولویت اول )اورژانسی( است. عدم توانایی راه رفتن، پیروی از دستورات و لمس نبض
رادیال نیز مصدوم را در دومین اولویت )فوری( قرار میدهد. مصدوم با شــرایط مشابه که نبض رادیال قابل لمس ندارد نیز در اولویت
اورژانسی قرار میگیرد. این شیوه یکی از ســریع ترین شیوههای تریاژ میباشد که زمان بررســی هر مصدوم تنها ۱۵ ثانیه میباشد

تریاژ معکوس

تریاژ معکوس روشی است که اغلب در زمان وقوع بلایا مورد توجه قرار میگیرد. در تریاژ معکوس، مصدومین دارای آسیب و جراحات
کمتر در اولین اولویت دریافت خدمات درمانی هســتند. از تریاژ معکوس در زمانی که تیم درمانی جزو مصدومین باشند، برای تریاژ
ســربازان مجروح در زمان جنگ، و نیز در صحنه بلایا در صورت محدودیت در منابع پزشکی با هدف بازگشت هر چه سریع تر افراد و
کمک رسانی به باقی افراد استفاده میشود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.