۱ – کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌کنند انسان‌های منطقی هستند. ۲ – کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند. ۳ – کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند. ۴ – کسانی که از خطوط […]

Read More →