برخی مطالب موجود در این اسلاید…. وسایل مورد استفاده و روش های محدود کردن  ستون فقرات گردنی در آوردن کلاه ایمنی موتور سوار مصدوم وسایل مورد استفاده و روش های محدود کردن کل ستون فقرات جابجاسازی مصدوم آتل بندی اندام ها آتل های کششی اندام تحتانی   برای دانلود اسلاید نمایشی از لیتک های زیر […]

Read More →