سوالات عمومی در تریاژتلفنی: سوالات عمومی در تریاژتلفنی به اندسته از سوالاتی اطلاق میگرددکه میبایست از تمامی تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵ پرسیده شود،سوالات به ترتیب پرسیده شده، جهت دار باشدتا تعیین اولویت در ارسال کد امدادی را مشخص کند. -سوالات عمومی شامل ۷ سوال هستند که به ترتیب اولویت شامل: الف- آدرس یاموقعیت تماس […]

ادامه مطلب ←

برای دریافت فایل داروهای ترالی اورژانس به همراه عملکرد دارو و موارد مصرف ، عوارض جانبی و همچنین موارد منع مصرف دارو بر روی لینک زیر کلیک کنید. دربافت فایل داروهای ترالی اورژانس(.rar)

ادامه مطلب ←