حرکاتی برای تقویت زانو مفصل زانو از آنجا که یکی از مفاصل پر تحرک بدن است بیشتر در معرض آسیب قرار دارد و چون وزن بدن را نیز تحمل میکند تحت فشار بیشتری نیز قرار دارد. بافت همبندی نواری شکلی به نام نوار ایلئوتیبیان از ماهیچهای در قسمت خارجی مفصل ران منشأ گرفته و پس […]

Read More →