نکات کلیدی در برخورد با بیماران با ضربه به سر یا هد تروما تمام بیماران هد تروما را از نظر هیپوگلیسمی چک کنید زیرا هیپوگلیسمی سبب کاهش هوشیاری می شود. هر بیماری که اطاعت از دستور ندارد باید اینتوبه شود. بهترین دارو در جلوگیری از تشنج ناشی از هد تروما فنی توئین میباشد. در آسیب […]

ادامه مطلب ←

  درمان با ورزشبهترین ورزش ها برای بیمارانی که سکته کرده اند ● فعالیت فیزیکی، دشمن بیماری های قلبی قرار نیست همیشه صبر کنیم تا مریضی سراغمان بیاید و بعد به فکر درمان بیفتیم. بد نیست گاهی هم قبل از این که سر و کله بیماری ها پیدا شود، به فکر باشیم و یک بار […]

ادامه مطلب ←