سه دسته از آدما هستن که کلا خیلی رو مخن! ۱- اونایی که وقتی داری فیلم میبینی فکر میکنن تو نمیفهمی و هی واست توضیح میدن! ۲-  اونایی که وقتی کنارت ایستادن برای اینکه حواست به حرفاشون باشه هی با آرنج میزنن به پهلوت! ۳-  از همه بدتر اونایی که وقتی داری با تلفن حرف میزنی هی میپرسن: […]

Read More →