اختلال راه رفتن در خواب “راه رفتن در خواب”۱ یکى از اختلالات مربوط به خواب است که به صورت قدم زدن در حالت خواب بارز مى شود و طى آن کودک از رختخواب بلند مى شود و بدون این که هوشیار باشد و بداند چه کار مى کند، شروع به انجام کارهاى خودش (مثل غذا […]

Read More →