فایل متنی کتاب داروهای مورد نیاز اورژانس پیش بیمارستانی که معمولا درون آمبولانس استفاده میشود برای دانلود  کلیک کنید سرفصل داروهای درون کتاب اپی نفرین سولفات آتروپین بیکربنات سدیم نیتروگلیسرین TNG آمیودارون لیدوکائین فوروزماید ASA هالوپریدول دیازپام فنوباربیتال سالبوتامول سولفات مرفین هیدروکورتیزون دگزامتازون کلرفنیرامین رانیتیدین متوکلوپراماید نالوکسان دکستروز هایپرتونیک برای دانلود اینجا کلیک کنید

Read More →