رژیم های غذایی مختلفی برای کاهش وزن وجود دارد. اما چـند مورد این رژیم ها با حفظ خاصیت ارتجاعی و کششی پوست روی کــاهش وزن متمرکز می شوند؟ تا بحال چنین رژیـمـی دیده نشده است. واقـعـیت این است که اکثر این رژیـم هـای غــذایی روی نتــیجه گیری سریع تمرکز دارند تا کسـب محبوبیـت کنـنـد. و […]

Read More →