پس از اینکه غذا جویده و بلعیده شد وارد معده می شود . در معده تا حدودی تجزیه شده و به روده باریک راه می یابد . روده باریک در واقع بزرگترین قطعه در دستگاه گوارش می باشد و طول آن حدود ۶ متر می باشد . روده باریک تجزیه مواد غذایی را […]

Read More →