زخم ها وخونریزی ها -زخمهای باز هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتی از پوست بدن تغییر شکل دهد و این تغییر شکل باعث خروج خون از بدن شود ایجاد زخم باز می‌نماید. در این نوع زخم خونریزی از بدن قابل روئیت است. انواع زخمهای باز • زخمهای شکافدار یا بریدگی‌ها: در این زخم دیواره زخم منظم […]

Read More →