مخاط معده در معرض عوامل خطر آفرین زیادی شامل : اسید معده ، آنزیم های گوارشی ، صفرا ، باکتریها وداروها می باشد . مخاط معده توسط یک سیستم دفاعی پیچیده محافظت می شود . ترشح اسید معده با دیدن غذا ، بوئیدن غذا ، چشیدن غذا . ورود غذا به معده و […]

Read More →