پس از اینکه غذا جویده و بلعیده شد وارد معده می شود . در معده تا حدودی تجزیه شده و به روده باریک راه می یابد . روده باریک در واقع بزرگترین قطعه در دستگاه گوارش می باشد و طول آن حدود ۶ متر می باشد . روده باریک تجزیه مواد غذایی را […]

Read More →

  معده یکی از اعضای موجود در شکم و بخشی از دستگاه گوارش می باشد و مانند هر کدام از اعضای دیگر مستعد ابتلا به سرطان می باشد . پس از اینکه غذا جویده و بلعیده شد از طریق لوله ای به نام مری از دهان وارد معده می شود . معده عضوی کیسه مانند […]

Read More →