نکات کلیدی در برخورد با بیماران با ضربه به سر یا هد تروما تمام بیماران هد تروما را از نظر هیپوگلیسمی چک کنید زیرا هیپوگلیسمی سبب کاهش هوشیاری می شود. هر بیماری که اطاعت از دستور ندارد باید اینتوبه شود. بهترین دارو در جلوگیری از تشنج ناشی از هد تروما فنی توئین میباشد. در آسیب […]

Read More →