تعریف: هفت نوع عقرب سمی در ایران وجود دارند که خطرناکترین آنها همی اسکورپیون لپتوروس با نام محلی گاردیم در خوزستان یافت میشود. اغلب گونه های عقرب (Scorpion) نسبتاً بی خطر هستند. این آرتروپدها، سم (Venom) خود را از طریق یک نیش (Stinger) در انتهای شکم های فلکسیبل خود (مشابه دام) تزریق می کنند. بدن […]

Read More →