سردرد (Headache) یڪ بیمارے نیست بلڪہ یڪ نشانہ می باشد می تواند به علت عضوی ، واکنشهای تنشی ، گشاد شدن عروق و یا کشش عضلات اسکلتی ( سردرد تنشی ) به وجود آید. بیش از ۳۰۰ نوع بیماری در بروز سردرد می تواند دخالت داشته باشند که در ۹۷ در صد موارد خوش خیم […]

Read More →