اختلالات سطح هوشیارى در سیر نزولى خود عبارتنداز: ۱٫ Confusion ۲٫ Disorientation ۳٫ Delirium ۴٫ Lethargy ۵٫ Obtundation ۶٫ Stupor ۷٫ Coma ۸٫ Deep coma ………….معادل فارسى……….. ۱٫ گیجى ۲٫ گم گشتگى ۳٫ هیجان و بى قرارى ۴٫ خواب آلودگى ۵٫ خواب آلودگى شدید ۶٫ منگى ۷٫ کما ۸٫ کماى عمیق

Read More →