لیست داروهای یخچالی   ویال اینفلکسی مپ ۱۰۰ ویال بلئومایسین آمپول اکسی توسین ۱۰ واحدی ویال تاکسوتر ۸۰،۲۰ ویال سیکلوفسفاماید ۵۰۰،۲۰۰ آمپول اوکتروتاید(ساندوستاتین) ویال ریتوکسی مپ ۵۰۰،۱۰۰ ویال کلسی تونین آمپول اپرکس ۴۰۰۰ ، ۲۰۰۰واحدی C ویتامین آمپول ویال اسپاراژیناز ۱۰۰۰۰ ATG ویال  ویال IVIG 25 ویال انسولین لانتوس آمپول سوکسینیل کولین ویال استرپتوکیناز ویال […]

Read More →