نارسایی حاد تنفسی نارسایی تنفسی به حالتی اطلاق می شود که تبادل o2  و co2 با میزان مصرف o2  و تولید co2در سلولهای بدن مطابقت نداشته باشد .  این وضعیت باعث کاهش فشار سهمی  o2 سرخرگی (   هایپوکسی کمتر از ۵۰mmHg) و افزایش فشار سهمی  co2 سرخرگی ( هایپرکاربی بیشتر از ۴۵mmHg)می گردد . نارسایی […]

Read More →