هپاتیتc چیست؟  این نیز یک بیماری کبدی است و بوسیله ویروس هپاتیت  Cایجاد می شود .هپاتیت C بوسیله تماس با خون شخص مبتلا به آن منتشر می شود . ممکن است شما بوسیله : –  استفاده از سوزن دارویی مشترک –  آسیب دیدن بوسیله سوزن خون آلوده شخص مبتلا ( کارکنان بیمارستان ) –   متولد […]

Read More →