سیروز کبدی سیروز نتیجه نهایی آسیب به سلولهای کبدی می باشد که این پاسخ برگشت ناپذیربوده و در واقع پاسخ عمده کبد به انواع گوناگون تهاجمات طولانی مدت التهابی ، سموم ،‌مواد متابولیک و الکل و غیره و … می باشد . در ابتدا سلولهای کبدی مورد تهاجم مواد آسیب زا قرار می گیرند و […]

Read More →