مراحل تفسیر ECG ۱- تعیین ریتم ۲- تعیین سرعت ضربان قلب ۳- ارزیابی امواج، قطعات و فواصل ۴ تعیین محور الکتریک قلب تعیین ریتم ۱- استفاده از پرگار ۲- استفاده از مداد و کاغذ ریتم های منظم ریتم های نامنظم تعیین سرعت ضربان روش های محاسبه تعداد ضربانات قلب الف) روش های محاسبه تعداد ضربانات […]

Read More →