طبقه بندی FDAدر مورد مصرف داروها در دوران بارداری گروه تعریف A مصرف این داروها در دوران بارداری هیچگونه خطری برای جنین ندارد B شواهدی از خطر برای جنین در طی دوران بارداری گزارش نشده است C منافع استفاده از داروهای این گروه در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آنها بیشتر باشد D […]

Read More →