قفسه سینه شناور Flail Chest قفسه سینه شناور قطعه ای از قفسه سینه است که بر اثر تغییرات فشار تنفس به طور ازادانه حرکت میکند. این وضعیت هنگامی رخ می دهد که سه دنده مجاور یا بیشتر، از دو نقطه بشکنند. این یکی از جدی ترین صدمات جدار قفسه سینه است زیرا غالبا با صدمات […]

Read More →