پارگی زودهنگام کیسه آب Premature Rupture Of Membranes =PRom مسبب یکی از مهمترین معضلات درمانی در طب زنان است که در ۱۰- ۸ درصد بارداری ها رخ می دهد. پارگی زودهنگام کیسه آب در ۲% بارداری ها قبل از هفته ۳۷ اتفاق می افتد (PROM) اما در مجموع علت ۴۰% زایمان های زود هنگام را […]

Read More →